Knjižnično gradivo in postavitev

Knjižnično gradivo

Konec leta 2021 se je v vseh enotah v mreži Knjižnice Laško skupaj nahajalo 120.822 enot knjižničnega gradiva. Obseg in vsebina le-tega je odvisen od števila prebivalcev območja, ki ga enota pokriva, statusa knjižnice ipd. Oblikovanje knjižničnih zbirk je podrobno opredeljeno v dokumentu Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva

V osrednji knjižnici se nahaja tudi gradivo, ki ga kupujemo samo v enem izvodu in ga po potrebi posodimo drugim enotah v mreži (medoddelčna izposoja). Osrednja knjižnica ima več priročnega gradiva, revijalnega tiska in posebej domoznanskega gradiva.

Vrste knjižničnega gradiva
– knjige,
– revijalni tisk in druge periodične publikacije ter
– neknjižno gradivo: zvočni posnetki (glasbeni CD-ji in drugi zvočni posnetki), slikovni posnetki (DVD-ji z raznimi filmskimi zvrstmi in poučnimi vsebinami), kartografsko gradivo (zemljevidi), slikovno gradivo (fotografije, razglednice), drobni tiskipredmetno gradivo (igrače, miselne igre) ter elektronski viri (e-viri na fizičnih nosilcih in e-viri, dostopni na daljavo).

Domoznansko gradivo

Delno se nahaja v prostem pristopu v vseh krajevnih knjižnicah, v osrednji knjižnici v Laškem pa tudi v posebni domoznanski zbirki. Več informacij o domoznanski dejavnosti najdete v meniju Domoznanstvo.

Urejanje knjižničnih zbirk

Veliko pozornosti posvečamo ažurnosti pri nabavi knjižničnega gradiva in skrbi za oblikovanje kvalitetne zbirke, upoštevajoč potrebe in želje naših uporabnikov ter strokovna določila ministrstva za kulturo. Skrbimo, da so naše zbirke urejene in vzdrževane; redno odpisujemo zastarelo in poškodovano gradivo.

Izposoja knjižničnega gradiva

Gradivo si lahko izposodite na dom ali pa ga prebirate v naših knjižnicah oz. v čitalnici. Gradivo, ki ga v naši knjižnici ne premoremo, vam priskrbimo po medknjižnični izposoji.

Postavitev gradiva

Gradivo je v naših knjižnicah pretežno postavljeno v prostem pristopu. Oblikovana so območja gradiv za otroke in mladino ter gradiv za odrasle (v osrednji knjižnici imamo ločena oddelka).
Del zbirk se nahaja v skladiščih. Gre za gradiva, ki so manj izposojena ali pa smo jih morali zaradi prostorske stiske, posebno še v Laškem, premestiti (v manjših enotah knjižnice, kjer je malo gradiva, se pri postavitvi prilagajamo količini gradiva in prostoru).

Knjižnično gradivo je razvrščeno glede na tematiko, ki jo obravnava, po mednarodnem sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).

Postavitveni UDK glavnih skupin v naših knjižnicah
0 splošno (enciklopedije, leksikoni, koledarji, splošne revije in časopisi itd.)
1 filozofija, psihologija, etika
2 krščanstvo in druga verstva
3 družboslovne vede (sociologija, politika, ekonomija, pravo, vzgoja, etnologija)
5 naravoslovne vede (matematika, fizika, kemija, biologija, rastlinstvo, živalstvo)
6 uporabne vede (medicina, tehnika, kmetijstvo, vrtnarstvo, menedžment)
7 arhitektura, likovna umetnost, fotografija, glasba, šport
8 jezikoslovje, literarna zgodovina, leposlovje
9 domoznanstvo, zemljepis, zgodovina
Glavne skupine se po desetiškem sistemu delijo še na ožja področja znotraj določene stroke, npr. 6 na 61- medicina, 62 – tehnika,  63 kmetijstvo, 64- gospodinjstvo, 65 – menedžment.

Leposlovne knjige za otroke so razdeljene po starostnih stopnjah:
s črko C – knjige za otroke do približno 9. leta,
s črko P – knjige za večje otroke do približno 12. leta,
s črko M – knjige za mladostnike nad 12. leti.

Posebej imamo postavljeno poezijo in dramatiko za otroke in mladino ter  pravljice – ljudske in avtorske.

Leposlovne knjige za odrasle so postavljene glede na literarno zvrst (proza: romani, kratka proza, eseji, pisma, dnevniki; poezija; dramatika; zbrana dela …).
Romani so razdeljeni po tipih (psihološki, zgodovinski, potopisni, satirični, biografski, kriminalni).
Družbeni in psihološki romani so v večjih knjižnicah razvrščeni glede na narodnost pisatelja (npr. slovenski, angleški, ameriški, nemški, francoski … ).

Revijalni tisk je razvrščen po abecednem redu, ločeno za odrasle in mladino, v čitalnici oz. čitalniškem kotičku. Nekatere letnike revij hranimo tudi več let.

Neknjižno gradivo je razdeljeno glede na tip medija – video posnetki (dvd-ji), zvočni posnetki (cd-ji) in so razvrščeni po zvrsteh ter označeni z nalepkami različnih barv.
CD-romi so združeni glede na vsebino: jezikovni tečaji, miselne igre, izobraževalne vsebine, različni računalniški programi.
Igrače so shranjene v posebni omari in večinoma tudi na voljo za izposojo na dom.

V priročnih zbirkah se nahaja gradivo, ki ni namenjeno za izposojo na dom (enciklopedije, priročniki, pomembnejše monografije, slovarji …). Po presoji knjižničarja si lahko član to gradivo za krajše obdobje tudi izposodi.