Domoznansko gradivo in informacije

Knjižnica Laško zbira, hrani, obdeluje in posreduje domoznansko gradivo za območje občin Laško in Radeče. Poudarek daje zlasti tistemu, kar bi zanimalo občane in jim koristilo pri poglobljenem poznavanju domače zgodovine, življenja in dela ljudi, ki so tu ustvarjali oz. še delujejo, oseb, ki so se v naših krajih rodile in postale znane v Sloveniji ali izven njenih meja.

Po presoji zbiramo:

  • Publikacije, ki v celoti ali v pomembnem deležu govorijo o naših krajih, z zgodovinskega, geografskega, etnološkega, gospodarskega vidika,
  • Literarna ali glasbena dela, ki so nastala na našem območju ali avtorji izhajajo z našega območja,
  • Znanstvena in strokovna dela avtorjev, ki so se pri nas rodili ali so tu živeli,
  • Nekatere zbornike in druge publikacije, kjer so naši rojaki zastopani s pomembnimi prispevki,
  • Nekatere publikacije, ki so bile pri nas izdane ali natisnjene,
  • Publikacije, ki govore o drugih nam primerljivih krajih
  • Faksimilirane izdaje pomembnih slovenskih del.

Domoznansko gradivo se nahaja delno v prostem pristopu v vseh krajevnih knjižnicah. Gre za pomembnejše publikacije, ki na splošno omenjajo naše območje (Krajevni leksikon Slovenije, Enciklopedija Slovenije itd.) in za določena dela o naših krajih.

V osrednji knjižnici Laško pa je od leta 2000 oblikovana posebna domoznanska zbirka. Na podstrešju dvorca ima svoj prostor domoznanska zbirka knjižnice Laško. Delno se gradivo, če ga imamo v več izvodih, nahaja tudi v prostem pristopu v vseh krajevnih knjižnicah.
Domoznansko gradivo je skoraj v celoti računalniško obdelano in ga lahko z različnimi iskanji najdemo v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic.

Domoznanska zbirka je vir za informiranje, izobraževanje in študij. Promoviramo jo z različnimi prireditvami, ko predstavljamo avtorje z našega območja in dela, ki govore o našem območju.

Domoznanstvo v splošnih knjižnicah
je posebna zakonsko določena dejavnost knjižnic, ki obsega zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje gradiva,  kakorkoli povezanega z območjem, na katerem knjižnica deluje.

Poudarek daje zlasti tistemu, kar bi zanimalo uporabnike knjižnice in jim koristilo pri poglobljenem poznavanju domače zgodovine, življenja in dela ljudi, ki so tu ustvarjali oz. še delujejo, oseb, ki so se v naših krajih rodile in postale znane v Sloveniji ali izven njen meja. Domoznanska zbirka je torej vir za informiranje, izobraževanje, študij in oblikovanje lokalne pripadnosti. S prireditvami, ki jih knjižnica organizira, promovira svojo domoznansko zbirko, avtorje svojega območja, njihova dela in kraj sam.

Veliko pozornost v zadnjem času namenjamo tudi digitalizaciji in prenosu v elektronsko obliko ali  na domoznanske portale, npr. Kamra (na njem je objavljen prispevek o Humu) in Biografski leksikon Celjske regije in Zasavja.